اسکوربرد چندمنظوره TS1B(تخصصی فوتسال)بدون ثبت نام ملیت

مشخصات عمومی

ویژگی و کارایی