ست كامل 24 ثانيه بسكتبال (تایم دار و آلارم دار)

مشخصات عمومی

  • هر ست شامل دو دستگاه می باشد كه يكي در مسير رفت و ديگري در مسير برگشت بازيكنان نصب مي گردد.
  • ابعاد تقريبي هر دستگاه : cm 4 *cm 58 * cm71.5
  • وزن تقريبي هر دستگاه : 9 كيلو گرم

ویژگی و کارایی

  • نمايش 24 ثانيه بسكتبال به همراه قانون 14 ثانيه
  • وجود تایم روی 24 ثانیه
  • وجود آلارم روی 24 ثانیه
  • امکان نصب ست 24 ثانیه روی سبد بسکتبال
  • امکان نصب led دور سبد بسکتبال
  • زمان روی 24 ثانیه تایم دار و led دور سبد بسکتبال، با تایم اسکوربرد و آلارم اسکوربرد سنکرون می باشند.