تابلو VMS دروازه ای تیپ 2

مشخصات عمومی

ویژگی و کارایی