تابلو VMS دروازه ای تیپ 1

مشخصات عمومی

ویژگی و کارایی