3 شهریور

    سوم شهریور 1399- نهمین سالگرددرگذشت مهندس حسن خاکباز بنیانگذار شرکت تتا

    سالها از روزى كه اين ديوار ها تنها شدند ميگذرد. آنقدرى كه حتى پيچك هاى اتاق هم از شمردن روزها دست كشيده اند . حالا ديگر باورشان شده كه اين تنهايى موقت نيست و تا ابد ادامه خواهد داشت. آنهايى كه روزى با لبخندى از سر رضايت و يا با چشمانى برق زده از سر خشنودى اين گوشه و كنار ها ميچرخيدند ، حالا ديگر خود را تسليم روز هاى خاكسترى و خالى از او كرده اند. سالها ميگذرد از زمانى كه او رفت و ديگر بازنگشت. اويى كه بى منت عشق ميورزيد ، اويى كه خستگى برايش معنايى نداشت و تلاش را بهترين غذاى روح ميدانست. بار ديگر در اين روز خاص افسوس ميخوريم و به ياد مى آوريم رفتن غم انگيز كسى را كه بى ترديد مدیری لایق و پدرى مهربان براى هر كسى كه لحظه اى محتاج به يك تكيه گاه بود. یاد و خاطره اش گرامی

    #