پروژه : اسکوربرد استادیوم 15000 نفری ایلام

سال اجرا :

Display area: 7.16m*5.376m=38.492 m2 Resolution: 448*336=150528 pixel Dot-Pitch:16mm