پروژه : تلویزیون شهری تمام رنگی امور مالیاتی شرق تهران

سال اجرا :

تلویزیون شهری تمام رنگی اداره امور مالیاتی رسالت تهران با ابعاد 640cm * 384cm با دات پیچ 20 که توسط شرکت تتا طراحی و نصب گردیده است.