پروژه : تلویزیون شهری منطقه 22 تهران

سال اجرا : 1391

تلویزیون شهری تمام رنگی دات 20 نصب شده در بوستان جوانمردان منطقه 22 تهران که توسط شهرداری تهران خریداری شده است با ابعاد 896cm * 576cm