پروژه : تلویزیون شهری تمام رنگی فود کورت لاله پارک تبریز

سال اجرا : 1393

تلویزیون شهری تمام رنگی فود کورت لاله پارک تبریزبا ابعاد537.6cm * 268.8cm با دات پیچ 6 که توسط کانون تبلیغاتی ثمین خریداری شده و توسط شرکت تتا طراحی و نصب گردیده است.