پروژه : تلویزیون شهری تمام رنگی ایستگاه راه آهن تبریز

سال اجرا : 1391

تلویزیون شهری تمام رنگی به ابعاد 448cm * 256cm با دات پیچ 10 داخل سالن ایستگاه راه آهن تبریز طراحی و اجرا گردیده است.