پروژه : مجتمع تجاری الماس شهر زنجان

سال اجرا : 1393

مجتمع تجاری الماس شهر زنجان به عنوان بزرگترین مرکز تجاری اداری در استان زنجان محسوب می شود،پنج تابلو به سفارش این مرکز که شامل دو عدد نمایشگربه ابعاد 6.72m * 4.8m دات پیچ 10 روبروی مجتمع ، یک عدد نمایشگر با ابعاد 5.12m * 9.216m دات پیچ 16 در ضلع جنوبی ، یک عدد نمایشگر با ابعاد 5.12m * 6.912m دات پیچ 16 در ضلع شمالی و یک عدد نمایشگر طولی با ابعاد 5.12m * 6.912m دات پیچ 16 بر روی درب ورودی طراحی و اجرا شده است.