پروژه : تلویزیون شهری تمام رنگی هواپیمایی آزاده

سال اجرا : 1389

نمایشگر دات 20 تمام رنگی به ابعاد 640cm * 384cm در گوهردشت کرج توسط هواپیمایی آزاده خریداری شده است .