پروژه : تلویزیون شهری تمام رنگی نصب شده در میدان آزادگان ک

سال اجرا :

نمایشگر دات 20 تمام رنگی به ابعاد 640cm*384cm نصب شده در میدان آزادگان