پروژه : اسکوربرد سالن مجموعه فرهنگی ورزشی ایران خودرو

سال اجرا : 1399

مشخصات اسکوربرد: اسکوربرد TS1A به ابعاد175cm*115cm نصب شده در سالن شماره 1 مجموعه فرهنگی ورزشی ایران خودرو