پروژه : نصب اولین و بزرگترین تلویزیون شهری دات ۶

سال اجرا : 1398