پروژه : تلویزیون شهری تمام رنگی داخل سالنی سالن کشتی شهدا

سال اجرا :