پروژه : تلویزیون شهری داخل سالنی تمام رنگی استخر اریکه ای

سال اجرا :