پروژه : تلویزیون شهری داخل سالنی تمام رنگی استخر اریکه ای

سال اجرا : 1390

مشخصات نمایشگر: تمام رنگی دات 10 داخل سالنی