پروژه : اسکوربرد استادیوم 15000 نفری بیرجند

سال اجرا : 1394