پروژه : اسکوربرد باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن

سال اجرا : 1387

اسکوربرد تمام رنگی باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن، به اهتمام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در سال 1387 نصب و زاه اندازی گردید تا این استادیوم بعنوان میزبان مسابقات آسیایی همان سال برگزیده شود.